interstellar รอบที่ร้อย

นั่งดูอีกรอบ ก็ยังชอบอยู่ดี ชอบความซับซ้อนของเวลา ความมองมิติเวลาไปอีกรูปแบบหนึง ชอบทุกๆอย่าง รักความโนแลน เก่งชิบหายคนอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *