Scouts Guide Zombies

ฮา แต่ไม่หนักเท่าที่หวังไว้ มุกไม่สกปรกมาก ไม่อี๋ แต่ก็ฮึๆ ฮาจริงๆ มีสองสามตอน แต่ก็สนุกดี ดูเพลินๆ ผู้หญิงดีทุกคน แต่ไม่ค่อยโชว์ เซ็งตรงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *