Skip to content

007: Spectre

หลับตอนต้นเรื่อง ง่วงไปหน่อย ดูไอแมกเลยนะเรื่องนี้ ซาวน์ในเรื่องดีมาก เพลงประกอบตอนไล่ล่าช่วงต้นที่เป็นกลองดีมาก ตัวโกงกระจอกเหมือนเด็กงอแง อ่อนชิบหาย

Published inหนัง

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *